ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχολική Ενημέρωση

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠ

Θέματα ΣΕΠ

E-BOOKS

Ε-Books

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Βιβιοθήκες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ηλεκτρονικά Εργαστήρια
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ρωτήστε τον Καθηγητή

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαγωνίσματα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ

Συζήτηση με συμμαθητές

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προσωπικά Δεδομένα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

3D ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TCP/IP

Πρόκειται για το πρωτόκολλο ελέγχου και μετάδοσης. Το πρωτόκολλο αυτό αποτελεί πρότυπο, παρέχει μέγιστη αξιοπιστία και χρησιμοποιείται σε επικοινωνιακά δίκτυα υπολογιστών και σε διασυνδεδεμένα συστήματα παρόμοιων ή διαφορετικών δικτύων.
Το TCP παρέχει διεργασιακές επικοινωνιακές υπηρεσίες σε πολυδικτυα-κό περιβάλλον και προσφέρεται για ταυτόχρονη κοινή χρήση σε πολλαπλά δίκτυα. Το Internet αποτελείται από εκατομμύρια υπολογιστές, δίκτυα δια-φόρων τύπων και λειτουργικά συστήματα διαφόρων τύπων. Το πρωτόκολ-λο αυτό παίζει το ρόλο του οργανωτή ώστε να είναι συμβατά όλα τα παρα-πάνω ανόμοια συστατικά. Με απλά λόγια, όλες οι εταιρείες λογισμικού α-ποφάσισαν, για να είναι συμβατά μεταξύ τους τα προϊόντα που κατασκευά-ζουν πρέπει να διέπονται από ορισμένους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί απο-τελούν το πρωτόκολλο TCP/IP.
Πρόκειται στην ουσία για μια πλατφόρμα ή ένα σύστημα περισσοτέρων των 100 πρωτοκόλλων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση υπο-λογιστών και δικτύων.
Σε γενικές γραμμές, ο κύριος σκοπός του TCP είναι να παρέχει υπηρεσί-ες αξιόπιστου και ασφαλούς λογικού κυκλώματος ή σύνδεσης μεταξύ υπο-λογιστών και δικτύων. Το TCP έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει ένα συνε-χόμενο πακέτο από ψηφιολέξεις των οκτώ bits προς κάθε κατεύθυνση με-ταξύ των χρηστών του, «πακετάροντας» τα δεδομένα σε τμήματα προς με-τάδοση διαμέσου του συστήματος Internet.
Για τη μετάδοση των δεδομένων στο Internet, αυτά, χωρίζονται σε μι-κρότερα τμήματα που ονομάζονται "πακέτα".
Το TCP είναι αυτό που αποφασίζει πότε θα τμηματοποιήσει και  θα προ-ωθήσει δεδομένα. Στη συνέχεια, επεμβαίνει το IP για να υλοποιήσει τις πα-ραπάνω λειτουργίες και να φροντίσει για την μεταφορά τους. Δηλαδή, το πρωτόκολλο TCP αριθμεί τα πακέτα του IP, τα τοποθετεί στη σειρά, δίνει τον προορισμό και αναθέτει την αποστολή τους στο IP. Στην άλλη άκρη του δικτύου, δηλαδή κατά την λήψη, το TCP αναλαμβάνει τον έλεγχο για σφάλματα μεταφοράς. Αν εντοπίσει κάποιο σφάλμα, ζητά την επανάληψη της αποστολής του συγκεκριμένου πακέτου.

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2004-2005

1ο ΤΕΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ